3 x 7 daden inbegrepen!


21 punten uitgelicht uit ons programma.

1. Streven naar een verdere belastingvermindering (7,5 % naar 7 %). De afschaffing van de verhaalbelasting.

2. Een goede buurt is beter dan een verre vriend. 'De wijk is aan zet'. Wijkraden en bewonersverenigingen zijn ogen en oren van de wijk, voor de wijk. We starten een experiment met wijkbudgetten waarover de inwoners zelf kunnen beschikken. Straatfeesten, dorps- en buurtevenementen worden extra financieel ondersteund.

3. Het bereik van kinderopvang in ieder geval vergroten. Maximale arbeidsparticipatie is alleen mogelijk als er geïnvesteerd wordt in voldoende, betaalbare, flexibele kinderopvang en buitenschoolse opvang op maat van de arbeidsuren. Bij grootschalige bouw- en verkavelingprojecten wordt als last aan de vergunning zelfs de realisatie van kinderopvang verbonden.

4. De voltooiing van industriezone E17-4 met behoud van de actuele tewerkstellingsnormen en slechts mits oplossing voor de mobiliteit.

5. Verder zetten van de stads, woon- en buurtvernieuwingsprojecten, waaronder : Hoedhaar (met park, kinderopvang en randparking) ; winkelwandelstraat op terreinen van de Hagewinde ; Heirbrug (o.a. voormalige terreinen Epouse Jacobs); invulling site slachthuis ; Masterplan stationsomgeving.

6. Volbrengen van de cirkel van opvangparkings rond het stadscentrum, zo onder meer op de voormalige terreinen van Windekind (H. Hartlaan), Hoedhaar (Veldstraat), De Vreese (Poststraat), en aan het station en ziekenhuis. De realisatie van verschillende digitale informatieborden annex digitaal parkeergeleidingssysteem rond de stadskern. Het eerste kwartier gratis parkeren wordt uitgebreid tot het eerste half uur gratis parkeren.

7. Nog verdere stappen in de samenwerking tussen de Lokerse scholen en onderwijsnetten zodat alle kinderen en hun ouders maximaal krijgen waarop ze recht hebben. We zorgen ervoor dat kinderen in hun buurt naar school kunnen.

8. De volbrenging van het fiets- en wandelpad op de Durmedijken.

9. Het realiseren van een concreet meerjarenplan voor het gehele grondgebied van de stad om het wegdek, de rioleringen en de voet- en fietspaden in de stad op een hoog peil te houden: geen gaten en vernielingen.

10. Cameratoezicht met nummerplaatherkenning komt ook op de in- en uitvalswegen van Lokeren en haar deelgemeenten.

11. Het oud-gemeentehuis van Eksaarde wordt geherwaardeerd met o.m. een bestemming tot kinderopvang/buitenschoolse opvang.

12. Het nieuw sport- en fuifcomplex wordt het ‘Huis van de jeugd’, als centrale plaats en aanspreekpunt voor jongeren. Deze dienst wordt hét allesomvattend loket voor de jeugd.

13. Sport hoeft niet altijd op topniveau beoefend te worden. Daarom proberen we in elke buurt een terrein(tje) te voorzien, waar iedereen zich kan uitleven. Er wordt daarbij rekening gehouden met de wensen van de buurt. Er is dus systematisch aandacht voor sport- en speelaccommodatie, pleinen en parken.

14. Er komt een non-profit loket als variant op het ondernemersloket, waar mensen terecht kunnen voor praktische hulp en advies bij het opzetten en financieren van een initiatief. De verenigingen vormen het hart Lokeren. Met hun vrijwilligers houden ze allerhande initiatieven leuk, toegankelijk en betaalbaar.

15. We keren de groeiende woningnood door veel meer betaalbare woningen te gaan bouwen.

16. De realisatie van een sociaal restaurant lijkt niet enkel een materiële nood in te vullen doch zal ook de sociale cohesie bevorderen.

17. Er wordt onmiddellijk en bijzonder sterk geïnvesteerd in seniorenwoningen, aanleunwoningen (cfr. ARGO project te Eksaarde) en serviceflats. Voor de minder mobiele medemens komt er een mobiel dienstencentrum, in de vorm van een busje, dat de gehele stad doorkruist.

18. De realisatie van een tweede recyclage-/containerpark.

19. Blijven ijveren voor het behoud en het onderhoud van de open ruimte op het grondgebied van de stad onder meer door het verder inzetten op stads- en dorpskernversterking.

20. Ter begeleiding van grootschaliger projecten wordt een beroep gedaan op een zogeheten 'projectregisseur' die er mee helpt voor zorgen dat de voorbereiding en realisatie van projecten in de openbare ruimte in goede banen wordt geleid.

21. De komst van een elektronisch loket waar men documenten kan aanvragen, webformulieren invullen en opsturen, opmerkingen geven en vragen stellen. Over elk 'product' wordt een nauwkeurige uitleg verschaft. p>

Documenten
Afbeeldingen
3 x 7 daden inbegrepen!
3 x 7 daden inbegrepen!
3 x 7 daden inbegrepen!
3 x 7 daden inbegrepen!
3 x 7 daden inbegrepen!